Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook tussen VBdesign en de klant.
 • Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, dewel­ke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf.
 • Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 • VBdesign is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkom­sten, of onderdelen daarvan.
Offertes en prijzen
 • Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van VBdesign zijn onder voor­behoud van tikfouten. Voor de gevolgen van tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Offertes dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. VBdesign kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk akkoord van VBdesign .
 • Alle administratieschermen en pagina’s die niet in het design voorkomen zullen standaard pagina’s zijn, conform het gebruikte platform (CMS of ander platform). VBdesign gaat er van uit dat niet beschreven gedrag of workflows de standaard functionaliteit van het gebruikte platform volgt. Dit tenzij anders beschreven in de offerte en/of overeenkomst.
Schriftelijke Bevestiging
 • De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 30% van de aanne­mingssom. VBdesign behoudt zicht het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.
Aanlevering van gegevens 
 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VBdesign aangeeft dat ze nood­zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.
 • Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort.
 • Het door de klant aan VBdesign geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, af­beeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen VBdesign en de klant.
 • Gegevens die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten.
 • Indien klant informatie niet of te laat aanlevert, dan kan zijn project automatisch tijdelijk op non-actief worden gezet. Het project wordt opnieuw ingepland zodra de betreffende informatie is aangeleverd. Het tijdelijk op non-actief zetten kan een invloed hebben op de levertijd en heeft mogelijks een meerkost tot gevolg.
Levertijd 
 • De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door VBdesign wordt ontvangen.
 • Projecten worden opgenomen in de planning zodra het project-voorschot op rekening van VBdesign is ontvangen.
 • De door VBdesign opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Het project wordt door VBdesign aan de opdrachtgever opgeleverd door het zenden van een e-mailbericht met een link die de toegang verschaft tot de website, die technisch en grafisch is uitgewerkt.
 • Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoe­ding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan VBdesign de uitvoering van een fase opschorten totdat de opdrachtgever de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd
 • Projecten worden enkel definitief opgeleverd indien alle openstaande facturen door klant werden voldaan.
 • Indien een project door toedoen van de klant 60 dagen of meer op non-actief staat, dan behoudt VBdesign steeds het recht om het resterende projectbudget te factureren als zou het project volledig opgeleverd zijn.
Wijziging opdracht
 • Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan verhoging van de kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit verlaging van de kosten ontstaat als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de klant.
 • Indien VBdesign , door omstandigheden op het moment van de offerte of de opdrachtbe­vestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is VBdesign gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. 
Rechten van intellectuele eigendom 
 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offer­tes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven te allen tijde eigendom van VBdesign . 
Ontwikkeling van programmatuur
 • De partijen zullen schriftelijk specifiëren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal gebeuren. VBdesign zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens.
 • VBdesign heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.
 • VBdesign is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source sys­temen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen,…) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering.
 • VBdesign kan naar eigen inzicht aan de klant voorstellen om gebruik te maken van bestaande (al dan niet betalende) modules.
 • De werking van deze modules wordt beschouwd als standaard functionaliteit. Wijzigingen aan de werking van deze modules zijn niet voorzien in het voorstel tenzij dit expliciet werd vermeld.
 • VBdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correcte werking van deze modules.
 • Licentiekosten voor deze modules zullen doorberekend worden aan de klant. VBdesign zal steeds gebruik maken van een groepslicentie indien dit beschikbaar is. In voorkomend geval dient de klant zelf alsnog een licentie aan te schaffen wanneer de samenwerking met VBdesign wordt stopgezet.
Domeinnamen en webhosting 
 • VBdesign treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een do­meinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting.
 • Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhan­kelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende re­gistrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. VBdesign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart VBdesign tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam VBdesign geen bemiddeling heeft verleend.
 • Alle hostingcontracten door VBdesign aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. De termijn vangt aan van zodra de ruimte beschikbaar is gemaakt op een webserver van VBdesign .
 • Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via VBdesign te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en de afspraken met de hosting partner waarop VBdesign een beroep doet, in dit geval Neostrada. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.
 • Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. VBdesign is in dat geval niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door VBdesign als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die worden gehost door of via VBdesign copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.
 • VBdesign is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.
 • Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.
 • Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van VBdesign wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.
Support
 • Klant verklaart zich akkoord met de support werking van VBdesign : Supportvragen of -issues die volgens inschatting minder dan 2u in beslag nemen worden onmiddellijk uitgevoerd. Deze prestaties worden telkens gefactureerd.
Abonnementen
 • Abonnementen bevatten doorgaans operationele en adviserende consultancy. Het gaat steeds om een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet om een resultaatsverbintenis. Advies komt steeds naar best vermogen en op basis van de beschikbare informatie tot stand, maar is in geen geval bindend. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van dergelijk advies en vrijwaart VBdesign van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het betreffende advies.
 • Abonnementen worden geactiveerd en gefactureerd bij aanvang van project.
 • Abonnementen worden periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

Niet-Afweringsbeding
De klant verbindt er zich onherroepelijk toe noch direct noch indirect werknemers of zelfstandige medewerkers van VBdesign in dienst te nemen. Deze bepaling geldt tot één jaar na het einde van het Contract. Ook zal de klant noch rechtstreeks noch onrechtstreeks (in de ruimst mogelijk zin) bepaalde opdrachten aan deze mensen toevertrouwen. In geval van inbreuk op deze clausule zal de klant aan VBdesign een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 12 maanden bruto vergoeding, oftewel de potentieel voorzienbare schade, die VBdesign het laatst betaalde aan de afgeworven

Eigendomsvoorbehoud
 • Zo lang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen/diensten eigendom van VBdesign . In geval de klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover VBdesign niet na­komt is VBdesign zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen of onbeschikbaar te maken, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van VBdesign op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.
Betalingsvoorwaarden
 • Onze facturen worden elektronisch (per mail) verzonden en dit naar het e-mailadres waar VBdesign het eerst contact heeft gehad met de klant. Tenzij anders overeengekomen.
 • Een voorschot van 50 % wordt gefactureerd op het ogenblik van ondertekening van de overeen­komst.
 • Alle facturen moeten betaald worden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
 • Elk protest van een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 werkdagen na de verzen­dingsdatum van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan VBdesign .
 • Niet betaling van de factuur op de vervaldag kan door VBdesign worden beschouwd als verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever.
 • Protest, van welke aard ook, door de opdrachtgever schort de verplichtingen (met inbegrip van de betalingsverplichtingen) van de opdrachtgever niet op.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt en/of andere bepalingen van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet naleeft, heeft VBdesign het recht op de website offline te halen.
Aansprakelijkheid 
 • De opdrachtgever vrijwaart VBdesign in hoofdsom, interesten en kosten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) te lijden of geleden hebben.
 • Voor zover VBdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveringen van derden, kan VBdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit deze relaties.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan VBdesign slechts aansprakelijk zijn voor een schadevergoeding die beperkt is tot het tussen VBdesign en de opdrachtgever overeengekomen factuurbedrag.
 • De aansprakelijkheid van VBdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant VBdesign binnen de 48 u na het ontstaan van de schade onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en VBdesign ook na die termijn toe­rekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VBdesign in staat is adequaat te reageren.
 • Iedere aansprakelijkheid van VBdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • VBdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade, noch direct, indirect of gevolgschade, met inbegrip van winstderving, voortvloeiend uit een claim of een gebeurtenis.
 • Met het oog op de dienstverlening kan VBdesign het opportuun achten informatie over de opdrachtgever over te maken aan derden buiten Europa, die geen wetten hebben ter bescherming van data vergelijkbaar aan deze in Europa. De opdrachtgever aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden.
 • VBdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • VBdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. VBdesign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan VBdesign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de schrijfwijze (incl. taalfouten) van de publicatie. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 • Aangezien de opdrachtgever eigenaar is/wordt van de website, kan hij ook onveilige handelingen stellen. VBdesign kan op geen enkele manier de veiligheid garanderen indien de opdrachtgever (of een derde namens de opdrachtgever) zelf configuraties doorvoert buiten het aanmaken van content voor de website. VBdesign draagt in deze gevallen geen enkele aansprakelijkheid.
 • VBdesign doet alle inspanningen om de veiligheid van haar systemen te waarborgen. Echter kan geen enkele data opslag of transfer 100 % veilig gegarandeerd worden. De opdrachtgever aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening.
 • De opdrachtgever aanvaardt dat, gelet op het grote aantal van mogelijke operating systems en browser combinaties, VBdesign niet kan garanderen dat de website functioneert op ieder systeem.
Overmacht 
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobili­satie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toele­vering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat VBdesign door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van VBdesign kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • Eventuele reeds geleverde prestaties door VBdesign tot aan het moment van de over­macht zullen alsnog gefactureerd worden.
Duur en beëindiging 
 • De overeenkomst voor hosting diensten, abonnementen en gebruikslicenties wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden.
 • Alle overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • De overeenkomst voor hosting diensten en gebruikslicenties kan uitsluitend schriftelijk worden op­gezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Indien de klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft VBdesign het recht alle met de betrokken klant gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van VBdesign op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.
Geheimhouding 
 • Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 • VBdesign is gerechtigd de geleverde diensten in de eigen website op te nemen van zodra het project voor de buitenwereld beschikbaar is. VBdesign kan het geleverde project aan­wenden in zijn eigen commerciële communicatie.
Klachten
 • Klachten met betrekking tot leveringen of uitvoering van de overeenkomst in het algemeen, moe­ten VBdesign schriftelijk bereiken binnen de 8 werkdagen na uitvoering/levering. Na deze periode wordt de opdracht geacht definitief te zijn opgeleverd en aanvaard door de klant.
 • Bij tijdige en gegronde bezwaren zal VBdesign alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een kosteloze herstelling te doen. Hierbij ontstaat in generlei mate enig recht op een vergoeding voor de klant.
 • Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.
 • Een klacht schort verplichtingen van de klant niet op.
Waarborg
 • De garantie bestaat erin dat VBdesign te harer keuze, alles in het werk zal stellen om te trachten aangemelde gebreken te herstellen of daarin te voorzien.
 • Modules (al dan niet betalend): VBdesign verleent met betrekking tot al dan niet in licentie gebruikte modules van derden en de daarbij horende documentatie geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, betreffende – onder meer, maar daartoe niet beperkt – de kwaliteit of de geschiktheid en/of geëigendheid voor een bepaalde toepassing. VBdesign garandeert evenmin dat de toepassing van de software sto­ringsvrij of zonder fouten zal zijn.
 • Maatwerk web-projecten: Na de oplevering van het project kan de klant genieten van 30 kalenderdagen waarbij de bugs gratis worden opgelost. Onder oplevering wordt verstaan het moment waarop het project (ge­heel of gedeeltelijk) voor het eerst op de domeinnaam te zien is voor de buitenwereld. Elke garantie vervalt indien de klant door derden herstelling- of andere werkzaamheden heeft laten verrichten, tenzij VBdesign voorafgaand zijn schriftelijk akkoord hiermee heeft gegeven.
 • Tijdens de garantie periode zullen bugs opgelost worden zonder additionele kost. Bugs veroorzaken technische conflicten en hebben een negatief effect op de werking van de website. Er is geen sprake van een bug wanneer:
 • een nieuwe functionaliteit wordt gevraagd;
 • er aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn/gevraagd worden;
 • het gaat om fouten veroorzaakt door foutieve administratie van de website door de opdrachtgever;
 • het gaat om onjuist gebruik van de toepassing door de opdrachtgever;
 • het de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie is die leidt tot gebreken.
 • Wanneer aan VBdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken/bugs gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot protest. Na deze periode van 30 dagen worden gebreken en bugs door VBdesign indien mogelijk en op voorwaarde dat VBdesign deze opdracht wenst te aanvaarden, opgelost en aangerekend in regie.
Nietigheden
 • De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg.
 • De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepa­ling met dezelfde draagwijdte en leunt inhoudelijk zo dicht mogelijk aan bij de inhoud en intentie van de oorspronkelijke bepaling.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 • Op alle verbintenissen uit deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • In geval van geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, zijn enkel de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd. Enkel het Belgisch recht is hierbij van toepassing.